ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημά, σε µία εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι. Η φορολογική μας εμπειρία, αποδεικνύεται από τα δύσκολα «έργα» που έχουμε ολοκληρώσει έως σήμερα, και ενδεικτικά αναφέρουμε : Την φορολογική υποστήριξη της «παραγωγής» λογιστικών και εμπορικών εφαρμογών της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας λογισμικού «SingularLogic» Την φορολογική υποστήριξη όσον αφορά την διάθεση άυλων καρτών κινητής τηλεφωνίας και εν γένει άυλων αγαθών για λογαριασμό της πρωτοπόρας στον κλάδο της από το 2003, «NETLINK A.E.» Την φορολογική υποστήριξη του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» και των θυγατρικών εταιρειών του «ΟΣΥ Α.Ε.» και «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων

Οργάνωση σεμιναρίων επί φορολογικών θεμάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας