ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μία επίπονη και εξειδικευμένη διαδικασία στην οποία μπορεί να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων.
Τι σημαίνει Φορολογικός Έλεγχος ?
Τα διευθυντικά στελέχη του γραφείου μας, λόγω της πολυετούς πείρας τους σε φορολογικούς ελέγχους και της εξειδίκευσης τους στο φορολογικό δίκαιο, καθώς και σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά υποθέσεις που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Η εμπειρία και η γνώση που διαθέτουμε στους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε είδους ελέγχου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί ο ενδεδειγμένος χειρισμός της.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ελέγχου και μετά την τυχόν έκδοση οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρους τη σύνταξη και την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων

Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και εν γένει Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο

Παροχή νομικής υποστήριξης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους, στο φορολογικό δίκαιο, νομικούς για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης.

Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

Προληπτικός φορολογικός έλεγχος

Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού

Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων

Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη