ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Στην εποχή που διανύουμε, η έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας απαιτεί πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την έκδοση και διαχείρισης μισθοδοσίας. Τα στελέχη μας είναι από τα πλέον έμπειρα της αγοράς με πλήρη γνώση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας και μισθοδοτικής κατάστασης

Αναλυτική κοστολόγηση ανά εργαζόμενο

Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εντύπων πρόσληψης, αποχωρήσεων, ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, κλπ.

Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ

Απογραφή εργοδότη σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και συνεχής επικοινωνία με τα στελέχη μας

Εκπροσώπηση των πελατών μας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσης

Υπολογισμό αμοιβών Διαχειριστών (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) και αμοιβές μελών Δ.Σ.